Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu ustalenia danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych, niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz do "odbioru budynków" (uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych).

W wyniku inwentaryzacji sporządza się operat geodezyjny, podlegający przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i mapę inwentaryzacji powykonawczej - obrazującą położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego. Fakt wykonania inwentaryzacji powykonawczej, geodeta uprawniony potwierdza wpisem w dzienniku budowy.

Czynności związane ze sporządzeniem mapy inwentaryzacji powykonawczej budynku:

 

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji oraz pozyskanie i analiza materiałów niezbędnych do wykonania pracy.

 

2. Pomiary terenowe.

 

3. Aktualizacja mapy zasadniczej przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, weryfikacja operatu technicznego oraz odebranie z ośrodka dokumentacji zamówionych egzemplarzy zaktualizowanej mapy zasadniczej w celu naniesienia wymaganej treści mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; złożenie map do ośrodka w celu uzyskania odpowiednich klauzuli, pieczęci i podpisów osoby upoważnionej przez starostę.

Praktyczne przykłady realizacji prac geodezyjnych znajdują się w zakładce Doświadczenie