Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt

Mapa do celów projektowych jest mapą sytuacyjno - wysokościową, wykonaną na kopii AKTUALNEJ mapy zasadniczej, z dodatkową treścią narzuconą przez przepisy prawa oraz uwzględniającą wymagania projektanta, sporządzaną na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej.

 

Czynności związane ze sporządzeniem mapy do projektu budynku mieszkalnego:

 

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pozyskanie i analiza materiałów niezbędnych do wykonania pracy; badanie księgi wieczystej w celu wykazania na mapie istniejących służebności gruntowych.

 

2. Wywiad terenowy oraz wywiad branżowy; analiza dokumentacji określającej przebieg granic nieruchomości oraz sprawdzenie, czy występuje konieczność:

a) ustalania przebiegu linii granicznych (dodatkowe czynności),

b) aktualizacji konturów użytków gruntowych i klas gleboznawczych.

 

3. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe, uwzględniające potrzeby aktualizacji mapy zasadniczej oraz wymagania projektanta.

 

4. Sporządzenie dokumentacji technicznej i złożenie operatu technicznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

5. Aktualizacja mapy zasadniczej przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, weryfikacja operatu technicznego oraz odebranie z ośrodka dokumentacji zamówionych egzemplarzy zaktualizowanej mapy zasadniczej w celu naniesienia wymaganej treści mapy do celów projektowych; złożenie map do ośrodka w celu uzyskania odpowiednich klauzuli, pieczęci i podpisów osoby upoważnionej przez starostę.

 

 

Fragment mapy do celów projektowych sporządzonej na podkładzie mapy numerycznej:

Źródło: http://www.sgp-kielce.pl/

 

Praktyczne przykłady realizacji prac geodezyjnych znajdują się w zakładce Doświadczenie