Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt

 

Przebieg prac związanych z dokonaniem podziału nieruchomości w trybie administracyjnym:

 

ETAP I. OPINIA O MOŻLIWOŚCI PODZIAŁU - WÓJT GMINY LUB BURMISTRZ MIASTA

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w powiatowym ośrodku dokumentacji prowadzonym przez starostę i pozyskanie niezbędnych do wykonania pracy materiałów.

2. Sporządzenie protokołu badania księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym.

3. Sporządzenie wstępnego projektu podziału. Wydanie przez postanowienia o możliwości podziału przez wójta gminy lub burmistrza miasta.

 

ETAP II. OPERAT TECHNICZNY - STAROSTA POWIATU

4. Wywiad terenowy.

5. Pomiar uzupełniający, pomiar granic nieruchomości podlegającej podziałowi oraz motywów do podziału.

6. Analiza dokumentacji określającej przebieg granic nieruchomości.

7. W razie potrzeby: wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków:

a) doręczenie zawiadomień sąsiadom nieruchomości podlegającej podziałowi,

b) sporządzenie protokołu na gruncie.

8. Sporządzenie dokumentacji technicznej i skompletowanie operatu zawierającego m. in.: protokół przyjęcia granic do podziału, szkic z obliczeniami pól powierzchni, mapę z projektem podziału z wykazem zmian gruntowych, sprawozdanie techniczne.

9. Wprowadzenie zmian na mapę zasadniczą, kontrola dokumentacji przez inspektora kontroli oraz przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

ETAP III. DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - WÓJT GMINY LUB BURMISTRZ MIASTA

 

Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału kończy geodezyjne postępowanie podziałowe i jest podstawą do wprowadzenia zmian (wykazania nowych działek ewidencyjnych) w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostę powiatowego.

 

Nowe punkty graniczne mogą być wyniesione w terenie i zamarkowane palami drewnianymi lub rurami (PCV lub stalowymi).

 

Na wniosek właściciela może nastąpić wyznaczenie i utrwalenie nowo powstałych punktów granicznych znakami geodezyjnymi (w celu ich objęcia ochroną prawną - są to dodatkowe czynności, wykonywane w ramach zgłoszenia odrębnej pracy geodezyjnej w powiatowym ośrodku dokumentacji - wymagające m. in. ponownego zawiadamiania sąsiadów i spisania odpowiedniego protokołu na gruncie).

 

Po podziale geodezyjnym może nastąpić podział prawny, związany z przeniesieniem praw własności nowo wydzielonych działek gruntu.

 

Praktyczne przykłady realizacji prac geodezyjnych znajdują się w zakładce Doświadczenie