Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt

Przebieg i termin wykonania prac geodezyjnych kończących się wskazaniem położenia punktów granicznych na gruncie zależy od rodzaju dokumentacji określającej położenie punktów granicznych, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznych oraz od stanu znaków granicznych na gruncie.

 

W zależności od powyższych uwarunkowań, występują następujące warianty, przedstawione w kolejności od najprostszego, do najbardziej skomplikowanego:

 

1) Odszukanie i wskazanie położenia znaków granicznych

- czynności wykonywane w oparciu o materiały dotyczące położenia znaków granicznych, związane z pomiarami uzupełniającymi (np. przy sporządzaniu mapy do celów projektowych, lub podczas tyczenia budynku).

 

2) Wznowienie znaków granicznych

- wyznaczenie pierwotnego położenia osadzonych w przeszłości znaków granicznych, które zostały zniszczone, przesunięte, lub uszkodzone; praca wymagająca zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia operatu technicznego, przyjmowanego po jego kontroli do zasobu państwowego; procedura wymaga zawiadomienia sąsiadów, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu podpisania protokołu na gruncie.

 

3) Wyznaczenie położenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

- wyznaczenie położenia punktów granicznych (dotychczas nie stabilizowanych) pomierzonych według stanu na gruncie podczas prac związanych z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków; praca wymagająca zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia operatu technicznego, przyjmowanego po jego kontroli do zasobu państwowego; procedura wymaga zawiadomienia sąsiadów, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu podpisania protokołu na gruncie; w wyniku przeprowadzonych czynności i zastosowania dokładniejszych metod pomiarów oraz obliczeń - może zmienić się pole powierzchni działki ewidencyjnej - aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji starosty.

 

4) Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

- ustalenie przebiegu granic, w przypadku braku dokumentacji umożliwiającej jednoznaczne wyznaczenie położenia punktów granicznych; praca wymagająca zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia operatu technicznego, przyjmowanego po jego kontroli do zasobu państwowego; procedura wymaga zawiadomienia sąsiadów, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu potwierdzenia bezspornego przebiegu linii granicznych oraz podpisania protokołu na gruncie; w wyniku przeprowadzonych czynności i zastosowania dokładniejszych metod pomiarów oraz obliczeń - mogą zmienić się pola powierzchni działek ewidencyjnych - aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji starosty.

 

5) Ustalenie przebiegu granic nieruchomości - rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym

- czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości, utrwalenie punktów granicznych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji - w przypadku gdy brak jest dokumentacji określającej przebieg granic nieruchomości, lub gdy jest ona niewiarygodna lub niejednoznaczna; praca wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego przez wójta gminy lub burmistrza miasta; upoważniony geodeta zgłasza pracę geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przeprowadza rozprawę graniczną w celu ustalenia przebiegu granic, kompletuje operat techniczny do starostwa oraz dokumentację rozgraniczenia nieruchomości do urzędu gminy.

 

Praktyczne przykłady realizacji prac geodezyjnych znajdują się w zakładce Doświadczenie